Департамент освіти і науки

Хмельницька обласна державна адміністрація

Про нову редакцію Положення про Хмельницьку обласну премію імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки

Березень 1, 2018 Зв'язки_з_громадськістю|Громадська думка 724 переглядів

Про нову редакцію Положення про Хмельницьку обласну премію імені Миколи Дарманського в галузі
освіти та науки

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі­ністрації”:
1. Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.04.2008 № 219/2008-р “Про заснування Хмельницької обласної премії імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки”, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції в Хмельницькій області 23.04.2008  за № 45/1246 (у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15.02.2011 № 51/2011-р), виклавши його у новій редакції (додається).

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції в Хмельницькій області, з моменту його оприлюднення.

Голова адміністрації О.Корнійчук

Затверджено
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 18.04.2008 № 219/2008-р
(у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації
___.___.2018 № ______/2018-р)

Положення
про Хмельницьку обласну премію імені Миколи Дарманського
в галузі освіти та науки

1. Хмельницька обласна премія імені Миколи Дарманського (далі – Премія) в галузі освіти та науки присуджується за вагомий внесок у розвиток освіти та науки як на Хмельниччині, так і в усьому освітньому та науковому просторі України.
Основна мета Премії – сприяти науковому та професійному росту освітян і науковців, що є важливим чинником розвитку освіти та науки в сучасному полікультурному просторі області.

2. Премія вручається щорічно під час педагогічних читань, приурочених пам’яті М.Дарманського, що проводяться на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

3. Номінації, в яких присуджується Премія, зумовлені тими галузями життя та діяльності, у яких розкрився талант М.Дарманського:
Кращий керівник органу управління освіти
Кращий науково-педагогічний/педагогічний працівник закладу вищої освіти III-IV рівнів акредитації
Кращий науково-педагогічний/педагогічний працівник закладу вищої освіти I-IІ рівнів акредитації
Кращий науково-педагогічний/педагогічний працівник закладу професійної (професійно-технічної освіти)
Кращий педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти
Кращий педагогічний працівник закладу позашкільної освіти
Кращий педагогічний працівник закладу дошкільної освіти
Кращий науковець

4. У кожній номінації може бути присуджена лише одна Премія, у розмірі однієї мінімальної заробітної плати (із видачею диплома).

5. У конкурсі на здобуття Премії можуть брати участь:
працівники закладів освіти області
наукові співробітники академічних і галузевих наукових установ України.

6. Премією нагороджуються особи, які народилися, проживають, працю­ють або працювали на території області, яким протягом останніх десяти років не присуджувалася зазначена премія.

1) Премія присуджується науковим, науково-педагогічним, педагогіч­ним працівникам, керівникам органів управління освітою, керівникам, науково-педагогічним працівникам закладів вищої, професійної (професійно-технічної), закладів загальної середньої, закладів позашкільної, закладів дошкільної освіти.

2) Претенденти повинні бути фахівцями високої кваліфікації, проводити постійну роботу щодо розвитку професійної компетентності, займатися куль­турно-просвітницькою діяльністю. У номінації “Кращий науковець” займатися науково-дослідною роботою.

7. Право висувати претендентів на здобуття Премії надається:
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, місцевим органам управління освітою;
закладам вищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, позашкільної, дошкільної освіти.
Висування претендентів має проводитися в умовах гласності, об’єктив­ного і аргументованого обговорення їх кандидатур на засіданнях загальних зборів трудових колективів. При цьому до висунення від однієї установи може бути рекомендовано не більше одного претендента з кожної номінації, що зазначені у пункті 3 цього Положення.

8. Установи, зазначені у пункті 7 цього Положення, у разі прийняття рішення про висунення претендентів на здобуття Премії, подають не пізніше 1 травня поточного року до комісії з визначення кандидатур на присудження Хмельницької обласної премії імені Миколи Дарманського в галузі освіти та науки (далі – Комісія) такі матеріали у двох примірниках:
обґрунтування права претендента на здобуття Премії (вказати здобутки претендента щодо його особистого внеску у розвиток освіти або науки);
опубліковану наукову працю або серію праць для номінації “Кращий науковець”. Праці можуть подаватися у вигляді монографій, наукових звітів, наукових статей і доповідей, науково-методичних розробок тощо. Кожен автор має право подавати необмежену кількість опублікованих праць, що відпові­дають цьому Положенню;
анотацію, що включає характеристику роботи претендента з обґрунту­ванням її значення для розвитку освіти або науки;
документи про впровадження претендентом інновацій у практику роботи освітньої установи чи органу управління освітою (копії наказів тощо);
відгуки (освітян, науковців, громадськості, преси тощо);
відомості про претендента на здобуття Премії: прізвище, ім’я та по батькові; рік народження; освіта; науковий ступінь; вчене звання; почесні звання; посада; службова адреса, телефон; домашня адреса, телефон; ксеро­копія паспорта (1, 2, 11 сторінки); ксерокопія реєстраційного номера облікової картки платника податків (особи, які через свої релігійні переко­нання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної подат­кової служби, подають копію паспорта з відміткою).

1) Відомості про претендента на здобуття Премії підписуються ним особисто, засвідчуються керівництвом установи (організації), що висуває пре­тендента для участі в конкурсі, і печаткою цієї установи (організації).

2)  Усі матеріали, крім оригінальних друкованих праць, подаються україн­ською мовою.

9. Комісія з визначення кандидатур на присудження Премії затверджу­ється розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

10. Вручення Премії лауреатам здійснює голова Хмельницької обласної державної адміністрації або за його дорученням заступник голови.

11. Диплом лауреата та грошова винагорода вручається привселюдно у приміщенні Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії за участю предс­тавників освітянських, наукових, мистецьких кіл, громадськості із висвітленням події у засобах масової інформації.

12. Фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням лауреатів, здій­снюється за рахунок коштів галузі освіти, передбачених в обласному бюджеті.

Керівник апарату Ю.Бирка