Департамент освіти і науки

Хмельницька обласна державна адміністрація

Нормативно-правове забезпечення

Листопад 12, 2020 Освіта|Загальна-середня освіта|Заклади інституційного догляду та виховання|Нормативно-правове забезпечення 362 переглядів
Конвенції
Конвенція про права дитини (ратифікована Верховною Радою України 27.02.1991) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text
Конвенція про права інвалідів (ратифікована Верховною Радою України 16.12.2009, набрала чинності 06.03.2010)   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text
Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. Зауваження загального порядку № 4 (2016) від 02.09.2016 http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/CRPD-C-GC-4_ukr.pd
   
Укази Президента України
Указ Президента України                            від 16.12.2011  № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей                          в Україні» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163/2011#Text
Указ Президента України                                 від  16.12.2011 № 1163/2011 «Про заходи, спрямовані  на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю» https://www.president.gov.ua/documents/11632011-13891
Указ Президента України  від  01.06.2013 № 312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/312/2013#Text
Уках президента України від 25.05. 2020
№ 195/2020 «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#Text
 
Закони
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
Закон України «Про повну загальну середню освіту»  від 16.01.2020 № 463-ІХ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» від 06 вересня 2018 року № 2541-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2541-19#Text
 
Постанови
Постанова Кабінету Міністрів України              від 08.08.2017 № 576 «Про внесення змін  до Типового положення про комісію                       з питань захисту прав дитини і Положення про загальноосвітній навчальний заклад» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України         від 21.11.2018 № 1026 «Про затвредежння Положення про санаторну школу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1026-2018-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України            від 06.03.2019 № 221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу                     та Положення про навчально-реабілітаційний центр» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2019-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів  України              від 01.06.2020 № 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби                                        з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-2020-%D0%BF#Text
Постанова Головного Державного санітарного лікаря                                        від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку                                 з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19) https://moz.gov.ua/golovnij-derzhavnij-sanitarnij-likar-ukraini
Постанова Головного Державного санітарного лікаря                                         від 22.09.2020 № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку                                   з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19) https://moz.gov.ua/golovnij-derzhavnij-sanitarnij-likar-ukraini
   
Розпорядження КМУ  
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017  № 526-р                                     «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду                          та виховання дітей на 2017-2026 роки                  та план заходів з реалізації її І етапу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80#Text
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 «Про затвердження плану заходів з реалізації ІІ етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду                                         та виховання дітей на 2017-2026 роки» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-2020-%D1%80#Text
 
Накази
Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.06.1996 № 217 «Про затвердження Інструкції про порядок комплектування загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів дітьми» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0390-96#Text
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.09.2012 № 995/557                                    «Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1629-12#Text
Наказ Міністерство освіти і науки України від 31.1.2015 № 1436  «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права                 на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1436729-15#Text
Наказ Міністерство освіти і науки України  від 16.04.2018 № 367                                          «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів                      до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-zarahuvannya-vidrahuvannya-ta-perevedennya-uchniv-do-derzhavnih-ta-komunalnih-zakladiv-osviti-dlya-zdobuttya-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti
Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти                          І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 813 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» https://zakononline.com.ua/documents/show/28689___28689
Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.06.2018 № 668 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти                        ІІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» https://zakononline.com.ua/documents/show/28689___28689
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814  «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей                                      з особливими освітніми потребами» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 815 «Про внесення змін    до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-12062018-627
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.20218 № 816 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів                         з інтелектуальними порушеннями» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-uchniv-1-klasiv-z-intelektualnimi-porushennyami
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 831 «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-zarahuvannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-do-specialnih-zakladiv-osviti-yih-vidrahuvannya-perevedennya-do-inshogo-zakladu-osviti
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.10.2018 № 1109 «Про деякі питання документів про загальну середню освіту» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-dokumentiv-pro-zagalnu-serednyu-osvitu
Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609                                           «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини   з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої                        та дошкільної освіти»  https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 № 955 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0852-19#Text
Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 № 917 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу                            з порушеннями інтелектуального розвитку» https://imzo.gov.ua/2019/07/05/nakaz-mon-vid-02-07-2019-917-pro-zatverdzhennia-typovoi-osvitn-oi-prohramy-pochatkovoi-osvity-spetsial-nykh-zakladiv-zahal-noi-seredn-oi-osvity-dlia-uchniv-2-klasu-z-porushenniamy-intelektual-noho-roz/
Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2019 № 536 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-institucijnu-formu-zdobuttya-zagalnoyi-serednoyi-osviti
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 № 955 «Про внесення змін  до наказу Міністерства освіти і науки України                                                                         від 12.01.2016 року № 8 (Положення                  про індивідуальну форму навчання)» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0852-19#Text
Наказ Міністерства освіти і науки України від  від 17.04.2019 № 515 «Про надання грифа «рекомендовано Міністерством освіти і науки України» навчальній літературі для дітей                              з особливими освітніми потребами» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-nadannya-grifa-rekomendovano-ministerstvom-osviti-i-nauki-ukrayini-navchalnij-literaturi-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 № 1060  «Про затвердження критеріїв для розподілу субвенції                           з державного бюджету місцевим  бюджетам на надання державної підтримки особам                з особливими освітніми потребами                           та форми первинної облікової документації «Висновок про стан функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дитини,  що потребує інклюзивного навчання» та інструкції щодо її заповнення» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0488-19#Text
Наказ Міністерства освіти і науки України  від 03.07.2020  № 890 «Про затвердження Типових штатних нормативів навчально-реабілітаційних центрів» https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-vid-3-lipnya-2020-r-pro-zatverdzhennya-tipovih-shtatnih-normativiv-navchalno-reabilitacijnih-centriv-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-21072020-68134964
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.04.2020 № 467 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 3 класу                         з порушенням інтелектуального розвитку» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-uchniv-3-klasu-z-porushennyami-intelektualnogo-rozvitku
Наказ Міністерства освіти і науки України  від  22.07.2020 № 944   «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти                      ІІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-1
Наказ Міністерства освіти і науки України     від 02.09.2020 № 1096 «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-metodichnih-rekomendacij-shodo-zapovnennya-klasnogo-zhurnalu-uchniv-pochatkovih-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli
   
Листи Міністерства освіти і науки України  
Лист Міністерства освіти і науки України  від 03.04.2020 № 1/9-186                                   «Про організаційні засади освітнього процесу в спеціальних закладах освіти, закладах освіти для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування» https://base.kristti.com.ua/?cat=4
ЛистМіністерства освіти і науки України від 01.09.2020 №1/9-501                                    «Про особливості організації освітнього процесу в спеціальних, санаторних закладах загальної середньої освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-osoblivosti-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-specialnih-sanatornih-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti?fbclid=I
Лист Міністерства освіти і науки України від 19.10.2020 № 1/9-589                               «Про вжиття заходів протидії розповсюдження   COVI-19» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-diyalnosti-zakladiv-osviti-sho-zabezpechuyut-zdobuttya-doshkilnoyi-osviti-u-20192020-navchalnomu-roci
Лист міністерства освіти і науки України від 04.08.2020 № 1/9-419 «Щодо необхідності створення безпечних умов                для організованого початку 2020/2021 навчального року» f1ed34945badfa56a626b8ce9e41f6d4
Лист міністерства освіти і науки України  від 05.08.2020  №1/9-420 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти  у 2020/2021 навчальному році» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci
Лист міністерства освіти і науки України   від 28.08.2020  № 1/9-490 «Щодо створення безпечних умов організації освітнього процесу  у 2020/2021 навчальному році»     https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-stvorennya-bezpechnih-umov-organizaciyi-osvitnogo-procesu-u-20202021-navchalnomu-roci
Лист міністерства освіти і науки України від 20.08.2020 № 1/9-5252                           «Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-form-zdobuttya-zagalnoyi-serednoyi-osviti
Лист Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 № 1/9-132                              «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року  та зарахування                        до закладів загальної середньої освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizovanogo-zavershennya-20192020-navchalnogo-roku-ta-zarahuvannya-do-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
Лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2020 № 1/9-201 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України                 «Про повну загальну середню освіту» file:///C:/Users/Oleg%20Ivanovich/Desktop/5e8ed7e6e7a29599642578.pdf
Лист Міністерства освіти і науки України від 03.04.2020 № 1/9-186                           «Про організаційні засади освітнього процесу в спеціальних закладах освіти, закладах освіти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizacijni-zasadi-osvitnogo-procesu-v-specialnih-zakladah-osviti-zakladah-osviti-dlya-ditej-sirit-ta-ditej-pozbavlenih-batkivskogo-pikluvannya
Лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2020 № 1/9-198 «Щодо забезпечення прав дітей                                             у закладах освіти з цілодобовим перебуванням» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2018-%D0%BF#Text
Лист Міністерства освіти і науки України від 16.04.2020 № 1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-provedennya-pidsumkovogo-ocinyuvannya-ta-organizovanogo-zavershennya-2019-2020-navchalnogo-roku
Лист Міністерства освіти і науки України від 13.05.2020 № 1/9-246 «Щодо порядку забезпечення у 2020 році документами про базову середню освіту та повну загальну середню освіту» http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/73589/
Лист Міністерства освіти і науки України від 20.05.2020 № 1/9-264 «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-okremih-pitan-provedennya-konkursu-na-posadu-kerivnika-zakladu-zagalnoyi-serednoyi-osviti
Лист Міністерства освіти і науки України від 15.05.2020 № 1/9-259 «Щодо виконання підпунктів 1 і 2 пункту 3 розділу Х «Прикінцеві  та перехідні положення»                       Закону України «Про повну загальну середню освіту» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS33567.html
Лист Міністерства освіти і науки України від 24.06.2020 № 1/9-2342                               «Щодо середнього бала документа                      про повну загальну середню освіту» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS33780.html
Лист Міністерства освіти і науки України від 24.07.2020 № 1/9-401 «Щодо Типових нормативів навчально-реабілітаційних центрів» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zakupivli-dilovoyi-dokumentaciyi-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
Лист Міністерства освіти і науки України від 22.07.2020 № 1/9-394                                     «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти              і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» https://imzo.gov.ua/2020/07/24/lyst-mon-vid-22-07-2020-1-9-394-pro-pereliky-navchal-noi-literatury-rekomendovanoi-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrainy-dlia-vykorystannia-u-zakladakh-osvity-u-2020-2021-navchal-nomu-rotsi/
Лист Міністерства освіти і науки України від 31.08.2020 № 1/9-495 «Щодо організації навчання осіб  з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci
Лист Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів  у закладах загальної середньої освіти      у 2020/2021 навчальному році» https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5f3/3fa/fbc/5f33fafbcc811488054689.pdf
Лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 № 1/9-421 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього процес в спеціальних закладах загальної середньої освіти                                                    у 2020/21 навчальному році» http://edu-post-diploma.kharkov.ua/?news
Лист Міністерства освіти і науки України від 01.09.2020 № 1/9-501 «Про особливості організації освітнього процесу                               в спеціальних, санаторних закладах загальної середньої освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-osoblivosti-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-specialnih-sanatornih-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti
Лист Міністерства освіти і науки України від 04.09.2020 № 1/9-511 «Щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи» https://drive.google.com/file/d/1foWm3yxQQPMUzh-1hmR4pFvPgZ1kQgW1/view
Лист Міністерства освіти і науки України від 11.09.2020 № 1/9-522                               «Щодо недопущення погіршення умов харчування в закладах освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-nedopushennya-pogirshennya-umov-harchuvannya-v-zakladah-osviti
Лист Міністерства освіти і науки України             від 02.11.2020 № 1/9-609 «Щодо організації дистанційного навчання» https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/77298/
   
Розпорядження голови обласної державної адміністрації  
Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації                                       від 04.01.2018 № 27/2018-р «Про склад міжвідомчої робочої групи                              з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей» https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=32274&submit
Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації                       від 26.10.1018 № 757/2018-р                       «Про забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території області» https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=32274&submit
Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації                  від 28.02.2019 № 144/2019-р                      «Про затвердження Регіонального плану реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Хмельницькій області на 2019-2026 роки» https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=32274&submit
Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації                 від 01.03.2019 № 159/2019-р                      «Про затвердження плану заходів                  з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб                                 з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року  у Хмельницькій області» https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=32274&submit
Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації                 від 03.03.2019 № 229/2020-р                     «Про підсумки соціально-економічного розвитку області за 2019 рік та основні напрями роботи у 2020 році» https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=32274&submit
Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації                   від 20.03.2020 № 271/2020-р                         «Про заходи щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших                       мало мобільних груп населення                             на 2020-2021 роки «Безбар’єрна Україна» https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=32274&submit
   
Рішення обласної ради  
Рішення Хмельницької обласної ради            «Про Стратегічний план розвитку мережі закладів загальної середньої освіти – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області» https://km-oblrada.gov.ua/category/rishennya-sesij/