Департамент освіти і науки

Хмельницька обласна державна адміністрація

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

Листопад 12, 2020 Освіта|Загальна-середня освіта|ІРЦ 413 переглядів
Конвенції
Конвенція про права дитини (ратифікована Верховною Радою України 27.02.1991) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text
Конвенція про права інвалідів (ратифікована Верховною Радою України 16.12.2009, набрала чинності 06.03.2010)   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text
Конвенція ООН про права осіб                        з інвалідністю. Зауваження загального порядку № 4 (2016) від 02.09.2016 http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/CRPD-C-GC-4_ukr.pdf
   
Закони  
Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
Закон України «Про дошкільну освіту»  від 11.07.2001 № 2628-ІІІ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017  № 2145-VІІІ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
Закон України «Про повну загальну середню освіту»  від 16.01.2020 № 463-ІХ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
Закон України «Про позашкільну освіту»  від 22.06.2000  № 1841-ІІІ https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1841-14#Text
Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту від 10.02.1998 № 103/98-ВР https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/103/98-%D0%B2%D1%80#Text
Закон України «Про внесення змін               до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг»                         від 06.09.2018 № 2541-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2541-19#Text
 
Постанови
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872                         «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання                                  у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України  від 09.08.2017  № 588» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019  № 530 «Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти»     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2017 № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання                                      у загальноосвітніх навчальних закладах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2017-%D0%BF#Text
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.05.2018 № 981                                   «Про затвердження Міжнародної класифікації функціонування. Обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей                    і підлітків» https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-23052018–981-pro-zatverdzhennja-perekladu-mizhnarodnoi-klasifikacii-funkcionuvannja-obmezhen-zhittedijalnosti-ta-zdorov%e2%80%99ja-ta-mizhnarodnoi-klasifikacii-funkcionuvannja-obmezhen-zhittedijalnosti-ta-zdorov%e2%80%99ja-ditej-i-pidlitkiv
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779-2019-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2019 № 636                               «Порядок організації інклюзивного навчання  у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/636-2019-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України  від 10.08.019 № 635 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання    у закладах вищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2019-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції                                  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам                                            з особливими освітніми потребами»       https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України  від 09.08.2017 № 576 «Про внесення змін до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини              і Положення про загальноосвітній навчальний заклад» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України                від 15. 11.2017 № 863 «Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам                            з особливими освітніми потребами»       https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/863-2017-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України                       від 21.02.2018 № 88 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам              з особливими освітніми потребами                   у 2018 році»     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України  від 27.02.2019 № 129 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам              з особливими освітніми потребами                у 2019 році» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-2019-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 152 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам                              з особливими освітніми потребами                у 2020 році» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152-2020-%D0%BF#Text
Постанова Головного Державного санітарного лікаря                                        від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку               з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19) https://moz.gov.ua/golovnij-derzhavnij-sanitarnij-likar-ukraini
Постанова Головного Державного санітарного лікаря                                         від 22.09.2020 № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку                з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19) https://moz.gov.ua/golovnij-derzhavnij-sanitarnij-likar-ukraini
Накази  
Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2017 № 635              «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання                       в загальноосвітніх навчальних закладах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#Text
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2018 № 90                «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України    від 06 грудня 2010 року № 1205» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31678.html
Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2018 № 414                «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей                         з особливими освітніми потребами,                 які навчаються в інклюзивних                       та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти»     http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32034.html
Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.2018 № 447                «Про затвердження Примірного переліку обладнання для оснащення іклюзивно-ресурсних центрів» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-pereliku-obladnannya-dlya-osnashennya-kabinetiv-inklyuzivno-resursnih-centriv
Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609                «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини               з особливими освітніми потребами               в закладі загальної середньої                        та дошкільної освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti
Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 693                    «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня  для дітей з особливими освітніми потребами» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627                     «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ii-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-p
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 813                     «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» https://zakononline.com.ua/documents/show/28689___28689
Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.06.2018 № 668                   «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-iii-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 677                  «Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти»     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0865-18#Text
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 814                     «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей                                 з особливими освітніми потребами» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 815                   «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України     від 12.06.2018  № 627» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-12062018-627
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 831                  «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-zarahuvannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-do-specialnih-zakladiv-osviti-yih-vidrahuvannya-perevedennya-do-inshogo-zakladu-osviti
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.10.2018 № 1109                   «Про деякі питання документів              про загальну середню освіту» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-dokumentiv-pro-zagalnu-serednyu-osvitu
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 № 955                    «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України      від 12.01.2016 № 8» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0852-19#Text
Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 № 917                   «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 2 класу                  з порушеннями інтелектуального розвитку» https://imzo.gov.ua/2019/07/05/nakaz-mon-vid-02-07-2019-917-pro-zatverdzhennia-typovoi-osvitn-oi-prohramy-pochatkovoi-osvity-spetsial-nykh-zakladiv-zahal-noi-seredn-oi-osvity-dlia-uchniv-2-klasu-z-porushenniamy-intelektual-noho-roz/
Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.09.2020 № 1096                  «Про внесення змін до методичних рекомендації щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-metodichnih-rekomendacij-shodo-zapovnennya-klasnogo-zhurnalu-uchniv-pochatkovih-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli
Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.04.2020 № 467                 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 3 класу                    з порушеннями інтелектуального розвитку» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-pochatkovoyi-osviti-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-dlya-uchniv-3-klasu-z-porushennyami-intelektualnogo-rozvitku
Листи Міністерства освіти і науки України  
Лист Міністерства освіти і науки України від 10.04.2019 № 1/9-235 «Щодо порядку зарахування дітей                 до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-shodo-organizaciyi-diyalnosti-inklyuzivnih-grup-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti
Лист Міністерства освіти і науки України України                                            від 10.06.2019  № 1/9-365                            «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти                 і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році» https://imzo.gov.ua/2019/06/11/lyst-mon-vid-10-06-2019-1-9-365-pro-pereliky-navchal-noi-literatury-rekomendovanoi-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrainy-dlia-vykorystannia-u-zakladakh-osvity-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/
Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти                                у  2019/2020 н.р.» https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/08/07/rekomendatsiiorganizatsiya-navchannyaoop.pdf
Лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 № 1/9-498 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.» https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2019/08/07/rekomendatsiiorganizatsiya-navchannyaoop.pdf
Лист Міністерства освіти і науки України від 20.08.2019 № 1/9-525 «Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-form-zdobuttya-zagalnoyi-serednoyi-osviti
Лист Міністерства освіти і науки України  від 06.02.2019   №1/11-1143 «Щодо встановлення тарифного розряду асистента вчителя» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS31734.html
Лист Міністерства освіти і науки України від 14.03.2019 № 1/11-2635 «Щодо встановлення доплати педагогічним працівникам за роботу               в інклюзивному класі» https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/listi-rozyasnennya/oplata-pratsi/shchodo-vstanovlennya-doplati-pedagogichnim-pratsivnikam-za-robotu-v/
Лист Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 № 1/9-132 «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року                   та зарахування до закладів загальної середньої освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizovanogo-zavershennya-20192020-navchalnogo-roku-ta-zarahuvannya-do-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
Лист Міністерства освіти і науки України України  від 31.08.2020                    № 1/9-495 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти              у 2020-2021 навчальному році»   https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah
Лист Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендації                 про викладання навчальних предметів  у закладах загальної середньої освіти             у 2020/2021 навчальному році» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-pro-vikladannya-navchalnih-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci
Лист Міністерства освіти і науки України від 19.10.2020 № 1/9-589              «Про вжиття заходів протидії розповсюдженняCOVI-19» http://oblosvita.mk.gov.ua/store/files/file/list_mon.jpg
Лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2020 № 1/9-201 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України                 «Про повну загальну середню освіту» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-nagalnih-pitan-vprovadzhennya-zakonu-ukrayini-pro-povnu-zagalnu-serednyu-osvitu
Лист Міністерства освіти і науки України від 16.06.2020 № 1/9-328 «Щодо методичних рекомендацій                      з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини» https://imzo.gov.ua/2020/06/22/lyst-mon-vid-16-06-2020-1-9-328-shchodo-metodychnykh-rekomendatsiy-z-orhanizatsii-psykholoho-pedahohichnoho-konsyliumu-dlia-provedennia-povtornoi-kompleksnoi-psykholoho-pedahohichnoi-otsinky-rozvytku/
Лист Міністерства освіти і науки України від 25.06.2020 № 1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»  https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-stvorennya-inklyuzivnogo-osvitnogo-seredovisha-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti
Лист міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 № 1/9-402 «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci
Лист Міністерства освіти і науки України від 07.07.2020 № 1/9-363 «Щодо застосування Порядку організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти» https://don.kyivcity.gov.ua/files/2020/7/20/063.pdf
Лист Міністерства освіти і науки України від 02.11.2020 №1/9-609 «Щодо організації дистанційного навчання» https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/77298/
   
Розпорядження голови обласної державної адміністрації  
   
Розпорядження обласної ради