Департамент освіти і науки

Хмельницька обласна державна адміністрація

Положення про конкурсну комісію у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Березень 1, 2018 Головна|Зв'язки_з_громадськістю|Громадська думка 424 переглядів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Департаменту
освіти і науки Хмельницької
обласної державної
адміністрації
від___________№__________

 

Положення
про конкурсну комісію
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

1. Конкурсна комісія у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (далі – Комісія) утворюється наказом директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації з метою врегулювання трудових відносин з керівниками державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, нормативно-правовими актами з питань освіти, в тому числі цим Положенням.

3. Комісія утворюється у кількості 11 осіб у складі голови, його заступника, секретаря та членів. До складу Комісії включаються 4 представники Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, 2 представника від трудового колективу закладу професійної (професійно-технічної освіти), 2 представника від роботодавців, голова ради директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, представник Хмельницької обласної організації Всеукраїнської Асоціації працівників професійно-технічної освіти, директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницької області.
До участі у роботі Комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань та експерти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

4. Головою Комісії є директор Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

5. Голова Комісії відповідно до наданих йому повноважень:
скликає засідання Комісії і головує на її засіданнях;
визначає час та місце проведення засідань та порядок денний Комісії;
дає доручення, обов’язкові для членів Комісії;
підписує протоколи засідань Комісії.

6. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії.

7. Секретар Комісії відповідно до наданих йому повноважень:
забезпечує підготовку матеріалів до розгляду Комісією;
за рішенням голови Комісії забезпечує скликання засідань Комісії;
складає протоколи засідань Комісії;
доводить до відома керівника або претендента на посаду керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, рішення Комісії;
здійснює документування і забезпечує зберігання документації Комісії.

8. Члени Комісії мають право:
вносити пропозиції про розгляд на засіданнях Комісії питань, що належать до її компетенції;
брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії;
вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;
брати участь у прийнятті рішень Комісії шляхом голосування;
висловлювати окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді як додаток до протоколу засідання Комісії, що є його невід’ємною частиною.

9. Про час проведення засідання Комісії та його порядок денний членів повідомляють не пізніше наступного робочого дня після визначення головою Комісії порядку денного засідання Комісії.
Питання, що відносяться до компетенції Комісії, розглядаються на її засіданнях, які проводяться за необхідності.

10. Основним завданням Комісії є проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти Хмельницької області, фінансування якого здійснюється з обласного бюджету.

11. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як дві третини її складу.

12. Рішення Комісії з кожного питання порядку денного  приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні відкритим або таємним голосуванням. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.

13. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії.

Заступник директора – начальник
управління професійної освіти та
ресурсного забезпечення Департаменту А.Харчук

Про затвердження Положення
про конкурсну комісію у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 № 831-р «Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25.01.2018 №129/2018 «Про делегування функцій управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації», з метою врегулювання трудових відносин з керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти фінансування яких здійснюється з обласного бюджету

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (додається).

2. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора – начальника управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації А. Харчук.

Директор Департаменту О. Фасоля

Для оформлення інформаційного запиту або повідомлення.
письмово: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок рад
(на конверті вказувати “Публічна інформація”).
усно: телефон (0382) 76-49-80;
факс: (0382) 76-51-72;
електронна пошта:infozapyt@adm-km.gov.ua
Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.