Положення

Затверджено
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
11.02.2014 № 49/2014-р

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент освіти і науки Хмельницької обласної
державної адміністрації

Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміні­страції (далі – Департамент) утворено головою обласної державної адміністра­ції у результаті реорганізації шляхом поділу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації на Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації та управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, є правонаступником його майнових та немайнових прав і зобов’язань у частинах, визначених цим положенням.
Департамент є структурним підрозділом Хмельницької обласної дер­жавної адміністрації, підпорядкованим голові обласної державної адміні­страції, підзвітним та підконтрольним Міністерству освіти і науки України (далі – МОН України) та іншим центральним органам виконавчої влади.

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджен­нями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
У межах своїх повноважень Департамент організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інновацій, здійснює контроль за їх реа­лі­зацією.
Основними завданнями Департаменту є:Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармо­нійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.
Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удо­сконалення мережі навчальних закладів.
Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших праців­ників закладів та установ освіти і науки.
Створення умов для здобуття громадянами повної загальної серед­ньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти.
Забезпечення розвитку освітнього, творчого, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-еко­номічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону.
Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності дер­жавних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загаль­ної середньої, професійно-технічної, вищої освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності.
Координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, органі­зація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-техніч­ного і науково-методичного забезпечення.
Управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні.
Здійснення атестації навчальних закладів системи загальної серед­ньої освіти, розташованих на території, оприлюднення результатів атестації.
Забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-техніч­ної та інноваційної діяльності та трансферу технологій у регіоні.
Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері іннова­ційної діяльності та трансферу технологій.
Координація діяльності щодо дотримання актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності.
Формування регіональної наукової та науково-технічної політики, упровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спря­мованих на соціально-економічний розвиток Хмельницької області.
Сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економіч­ної інформації у регіоні, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам Хмель­ницької області.
Сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів.
Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм по­зашкільної освіти, у тому числі за місцем проживання дітей, формування про­грам розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток осо­бистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.
Організація оздоровлення та відпочинку дітей та молоді.
Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області.
Департамент відповідно до покладених на нього завдань:Здійснює керівництво і контролює діяльність управлінь та відділів освіти районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад.
Координує роботу місцевих органів освіти і науки, інституту після­дипломної педагогічної освіти Хмельницької області, центрів моніторингу системи освіти, господарського обслуговування та аудиту установ освіти об­ласті, централізованих бухгалтерій, обласного центру соціально-психологічної допомоги, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх під­порядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкіль­ного та шкільного віку, студентської молоді, інших структурних підрозділів.
Аналізує стан освіти і науки, трансферу технологій в області, орга­нізовує та контролює розробку регіональних програм їх розвитку, а також нау­ково-технічної та інноваційної діяльності; бере участь у прогнозуванні потреб регіону у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності, у формуванні регіональ­ного замовлення на їх підготовку, координує роботу між професійно-техніч­ними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів.
Організує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих МОН України повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у підпорядкуванні, здійснює керівництво в установленому порядку роботою з організації підви­щення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахів­ців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності.
Сприяє розвитку мережі навчальних закладів в області, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить у встановленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо.
Вносить МОН України та Хмельницькій обласній раді пропозиції щодо впорядкування мережі навчальних закладів відповідно до їх форми влас­ності.
Організовує роботу з ліцензування та державної атестації навчаль­них закладів, розміщених на відповідній території, їх державного інспекту­вання за планами (графіками), погодженими із Державною інспекцією нав­чальних закладів України.
Проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, здійснює ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції.
Співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує у межах своїх повно­важень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад.
Бере в установленому порядку участь в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядку­ванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих нав­чальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних за­кладів, що підпорядковані МОН України і перебувають у державній власності, і подає МОН України відповідні матеріали.
Аналізує стан виконання керівниками вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпоряд­ковані МОН України, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встанов­лення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів.
Вживає заходи із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників.
Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законо­давства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для роз­витку національної освіти та освіти національних меншин; упроваджує в практику освітні та наукові програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій Українського народу і національних меншин України.
Упроваджує в практику рекомендовані МОН України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти.
Вносить на розгляд МОН України пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання нав­чальним закладам статусу експериментальних.
Формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту.
Організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів за­гальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів.
Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством.
Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів, як олім­піади, змагання, конкурси, виставки, фестивалі творчості, конференції, фо­руми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді.
Сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та соці­альним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчи­нення правопорушень серед неповнолітніх.
Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.
Розробляє пропозиції щодо обсягів бюджетних асигнувань на утри­мання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та со­ціальний захист учасників навчально-виховного і наукового процесу.
Контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональ­ному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погоджує проекти бу­дівництва навчальних закладів та наукових установ.
Сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забез­печує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності, створює належні умови для впровадження у практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб області, вживає заходів для забезпечення в області захисту інтересів держави і суспільства.
Сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-тех­ніч­ної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу техно­ло­гій – науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкуба­торів тощо.
Бере участь за дорученням МОН України у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіо­нальних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій.
Бере участь у визначенні інвестиційного попиту регіону у новітніх технологіях та високотехнологічних підприємствах та на основі визначених державою пріоритетів у визначенні доцільності виконання і фінансування ін­новаційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних про­грам, а також регіональних та місцевих програм технологічного переосна­щення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб регіону.
Контролює роботу з усунення недоліків у науковій (науково-тех­нічній) діяльності науково-дослідних установ області, які повністю або част­ково фінансуються за рахунок державного бюджету, виявлених під час комп­лексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади.
Вживає у межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення мате­ріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування.
Розглядає питання та вносить МОН України в установленому по­рядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науко­во-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій державними наго­родами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці.
Готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки, реалізації інноваційних проектів, виконання програм технологічного переоснащення підприємств, а також щодо трансферу технологій в області, що належать до його компетенції.
Подає пропозиції щодо налагодження міжнародного наукового і технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для техноло­гічного переоснащення підприємств області.
Забезпечує в установленому порядку поширення інформації про технологічні потреби області з метою залучення інвестицій.
Бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів.
Координує роботу вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акреди­тації та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в регіоні.
Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та ре­гіональних програм поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, від­починку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання.
Розробляє і подає на розгляд облдержадміністрації пропозиції щодо обсягів фінансування програм і здійснення заходів, спрямованих на поліп­шення становища галузі освіти, науки, дітей і молоді.
Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової ба­зи з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх у встановленому порядку на розгляд облдержадміністрації, МОН України.
Сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями.
Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямо­ваних на організацію оздоровлення та відпочинку дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів, здійснює координацію діяльності і контроль за органі­зацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон.
Разом з органами охорони здоров’я здійснює загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням без­печних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходи щодо утвердження здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді, організовує підготовку та здійснює видання інформаційно-методичних матеріалів з питань здорового способу життя для дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих нав­чальних закладів І-ІV рівнів акредитації щодо забезпечення санітарно-просвіт­ницької діяльності.
Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його ком­петенції.
Проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та про­пагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масо­вої інформації, з питань, що належать до його компетенції, провадить у вста­новленому порядку рекламну та видавничу діяльність.
Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної полі­тики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у Департаменті.
Сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку моло­діжної підприємницької діяльності.
Здійснює заходи, спрямовані на виховання учнівської та студент­ської молоді, пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей.
Надає адміністративні послуги.
Вносить пропозиції до проекту обласного бюджету, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.
Розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у вста­новленому порядку.
Бере участь у межах компетенції у погодженні проектів норма­тивно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.
Бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпо­ряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміні­страції.
Бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради.
Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміні­страції.
Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії ко­рупції.
Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморан­думів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повно­важень.
Розглядає в установленому законодавством порядку звернення гро­мадян.
Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних рад.
Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є.
Інформує населення про стан здійснення визначених законом по­вноважень.
Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самовря­дування.
Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобі­лізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог зако­нодавства з охорони праці, пожежної безпеки.
Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та вико­ристання архівних документів.
Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної полі­тики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).
Проводить спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претен­дують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання.
Координує роботу, пов’язану з формуванням державного замовлен­ня на підготовку кадрів, і здійснює контроль за його виконанням у вищих навчальних закладах комунальної форми власності.
Забезпечує захист персональних даних.
Здійснює інші передбачені законом повноваження.
Департамент має право:Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконав­чої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
Проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.
Вносити до МОН України пропозиції з питань удосконалення зако­нодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліп­шення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів.
За дорученням голови обласної державної адміністрації утворювати координаційні ради, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного потенціалу області.
Створювати авторські колективи для підготовки регіональних по­сібників і за погодженням з МОН України впроваджувати їх у практику.
Організовувати випуск видань інформаційного та науково-методич­ного характеру.
Залучати до розгляду питань працівників інших структурних під­розділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встанов­лювати прямі зв’язки з управліннями, навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
Представляти в установленому порядку інтереси Департаменту в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його ком­петенції.
Готувати в межах своїх повноважень пропозиції щодо визначення видатків під час формування місцевого бюджету.
У процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіяти з іншими структурними підрозділами обласної державної адміні­страції, органа­ми місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян.
Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова Хмельницької обласної державної адміністрації за погод­женням з МОН України.
Директор Департаменту:Здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відпові­даль­ність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належ­них умов праці.
Подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про Департамент, його структуру, затверджує положення про його структурні під­розділи.
Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розпо­діляє обов’язки між ними.
Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації.
Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефек­тивності роботи Департаменту.
Звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покла­дених на Департамент завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених на Департамент завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій.
Може входити до складу колегії облдержадміністрації.
Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень.
Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.
Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду­вання, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керів­ництва облдержадміністрації.
Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих місцевих орга­нів управління освіти та підзвітних установ.
Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають дер­жавній реєстрації у Головному управлінні юстиції в Хмельницькій області.
Подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кош­торису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чи­сельності та фонду оплати праці його працівників.
Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обл­держадміністрації кошторису.
Здійснює добір кадрів.
Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту.
Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників органів управління освіти і науки, підпорядкованих районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських (міст обласного значення) рад, інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів та інших структурних підрозділів.
Розподіляє обов’язки між заступниками директора, начальниками управлінь визначає сту­пінь їх відповідальності.
Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.
Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудо­вого розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повно­важень збереження інформації з обмеженим доступом.
Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, у ньому утворюється колегія у складі директора Депар­таменту (голова колегії), заступника директора, начальників управлінь, а також інших відповідальних працівників Департаменту, керівників місцевих органів управ­ління освітою, інституту післядипломної педагогічної освіти Хмельницької області, навчаль­них закладів, громадських організацій.
До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, а також науковці, висококва­ліфіковані спеціалісти.
Засідання колегії проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
Склад колегії та положення про неї затверджує директор Департаменту. Рішення колегії затверджуються наказами директора Департаменту.
Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.
Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти і науки при Департаменті можуть утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціо­нують, у тому числі і на госпрозрахунковій основі).
Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважли­віших програм і вирішення інших питань при Департаменті можуть утворю­ватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфі­кованих спеціалістів.
Склад ради і комісій та положення про них затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова об­ласної держадміністрації за пропозиціями керівника Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до вико­нання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.
Департамент є юридичною особою публічного права, має самостій­ний баланс, рахунки в Головному управлінні державної казначейської служби України у Хмельницькій області, печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки.
Заступник голови
адміністрації В.Галищук