Департамент освіти і науки

Хмельницька обласна державна адміністрація

Зміни в організації діяльності закладів дошкільної освіти на сучасному етапі

Червень 10, 2019 Головна|Освіта|Дошкільна освіта 525 переглядів

Т. Гаркавенко
головний спеціаліст відділу загальної
середньої та дошкільної освіти
Департаменту освіти і науки
Хмельницької облдержадміністрації

Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою системи безперервної освіти в Україні. Державою визнається пріоритетність дошкільної освіти та забезпечуються умови для її здобуття.
Діти можуть здобувати дошкільну освіту у закладах дошкільної освіти або у дошкільних підрозділах (філіях) інших юридичних осіб; у фізичних осіб-підприємців, що забезпечують здобуття дошкільної освіти і набули прав та обов’язків закладу освіти; у сім’ї – за індивідуальною формою за допомогою фізичних осіб, які мають відповідну вищу педагогічну освіту або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, за допомогою фізичних осіб-підприємців, що забезпечують здобуття дошкільної освіти
Відповідно до Закону України «Про освіту» держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти. Обсяг автономії закладів освіти визначається цим Законом, спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.


Заклад дошкільної освіти має задовольняти потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти; забезпечувати відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечувати їх дотримання.
Поступово, протягом п’яти років від дати набрання чинності Законом України «Про освіту», заклади дошкільної освіти мають узгодити свою статутну діяльність з новими нормами законодавства в дошкільній освіті. Статус, організаційно-правову форму, тип закладу, режим його роботи визначає засновник (засновники), Все це відображається у Статуті закладу, який затверджується засновником (засновниками) відповідно до законодавства. У Статуті закладу повинні розмежовуватись компетенції засновника або уповноваженого ним органу (посадової особи), директора закладу, педагогічної ради, піклувальної ради, органів громадського самоврядування. У зв’язку із змінами, що відбуваються у діяльності закладу у Статуті варто передбачити різні норми щодо комплектування груп, їх типів, наповнюваності, організації освітнього процесу тощо. Вносячи навіть мінімальні зміни, засновник ЗДО готує і затверджує нову редакцію Статуту (згідно з пунктом 11 частини 1 статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань»).

Відповідно до чинного законодавства всі заклади дошкільної освіти, дошкільні підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, що забезпечують здобуття дошкільної освіти, можуть провадити освітню діяльність у сфері дошкільної освіти виключно на підставі відповідної ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Державні і комунальні ЗДО, які функціонували на дату набрання чинності новим Законом про освіту, отримують ліцензію за заявою встановленого зразка без проходження процедури ліцензування. ЗДО усіх форм власності, що створені після набрання чинності Закону України «Про освіту», ліцензуються згідно з чинними Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 ( в редакції постанови КМУ від 10.05.2018 № 347).

Відповідно до вимог Закону України «Про освіту» один раз на десять років в кожному ЗДО проводиться інституційний аудит – комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти. Інституційний аудит здійснюється Державною службою якості освіти та його територіальними органами. За результатами інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення освітньої діяльності.
Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах ЗДО, його засновника (крім приватних закладів) та центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти чи його територіального органу.

ЗДО може на договірних засадах об’єднуватись з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові та інші об’єднання, зберігаючи при цьому кожен свій статус юридичної особи.
Фізична особа-підприємець або структурний підрозділ дошкільної освіти інших юридичних осіб, філія іншого закладу освіти не мають статусу юридичної особи, діють на підставі власних положень про них, затверджених засновником або керівником юридичної особи, у складі якої вони перебувають.

У межах автономії заклад дошкільної освіти планує свою діяльність, формує стратегію розвитку, забезпечує добір і розстановку кадрів, розробляє або обирає із переліку затверджених в установленому порядку освітню програму закладу.
Заклад дошкільної освіти самостійно визначає завдання на навчальний рік (на основі аналізу роботи за минулий рік, враховуючи виявлені проблеми й потреби закладу). Річний план роботи ЗДО затверджується керівником закладу без погодження управлінням/відділом освіти, схвалюється педагогічною радою закладу.

Педагогічні колективи ЗДО самостійно визначають, за якими чинними комплексними і парціальними програмами працювати, обговорюють вибір програм на засіданнях педагогічних рад перед початком кожного навчального року. За бажанням ЗДО мають право самостійно розробляти власні освітні програми. Основою для розроблення освітньої програми є Базовий компонент дошкільної освіти.
Освітня програма містить: вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за програмою, перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання дітей.

Орієнтовну кількість занять на тиждень у вікових групах визначають з урахуванням гранично допустимого навантаження на дитину відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446. Тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не має перевищувати для дітей раннього віку – 10 хвилин, молодшого дошкільного віку – 15 хвилин, для дітей середнього дошкільного віку – 20 хвилин, для дітей старшого дошкільного віку – 25 хвилин. Актуальною сьогодні є блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, що дозволяє скоротити обсяг організованих форм навчальної діяльності. При застосуванні зміни видів дитячої діяльності, тривалість інтегрованого заняття може бути більшою у молодшій групі – на 5 хвилин, у середній групі – на 10 хвилин, у старшій групі – на 15 хвилин.

Одним із ключових завдань директора ЗДО є організація розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти відповідно до рекомендацій, розроблених Державною службою якості освіти.
Зміни у законодавстві означили чіткі перспективи щодо самостійності закладів дошкільної освіти.
Порядок діловодства та бухгалтерського обліку в ЗДО визначає керівник закладу, вирішує, як саме його здійснювати: самостійно чи через централізовану бухгалтерію. Поступово ЗДО отримують фінансову автономію – стають розпорядниками коштів місцевого бюджету нижчого рівня. Фінансово автономні ЗДО самостійно ведуть бухгалтерський облік, складають фінансову і бюджетну звітність з виконання кошторису, формують і застосовують обрану облікову політику.

Фінансова автономія ЗДО в частині використання бюджетних коштів полягає у самостійному, у межах, встановлених затвердженими кошторисами, здійсненні витрат, зокрема: встановлення доплат, надбавок, виплати матеріальної допомоги, премій, інших видів стимулювання та відзначення працівників; оплата поточних ремонтних робіт приміщень і споруд закладу; оплата підвищення кваліфікації педагогічних працівників; укладення відповідно до законодавства цивільно-правових (господарських) угод (договорів) для забезпечення діяльності закладу.
Органи управління освітою як головні розпорядники бюджетних коштів включають ЗДО у мережу підпорядкованих установ, надають відомості про цю мережу до органу казначейства за місцем обслуговування.

Заклади дошкільної освіти, які отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах: кошторис та фінансовий звіт про надходження і використання всіх отриманих коштів; інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням вартості; відомості про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Якщо ЗДО обслуговує централізована бухгалтерія, вона передає всю необхідну інформацію та документи для оприлюднення. Якщо заклад не має власного сайту, то публічну інформацію розміщують на сайті місцевого органу управління освітою.
Законодавством визначено нову організаційно-правову норму – державно-приватне партнерство, яке передбачає спільне заснування та фінансування закладів, а також юридичних і фізичних осіб, які провадять освітню діяльність. Обсяги співфінансування визначають засновники на умовах договору.

Директора ЗДО призначає та звільняє з посади засновник або уповноважений ним орган. Інших працівників ЗДО призначає на посади та звільняє з них директор закладу, керуючись нормами законодавства, Статутом ЗДО.
Кожен педагогічний працівник ЗДО зобов’язаний проходити атестацію та підвищувати кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років відповідно до чинного законодавства.
Педагогічні працівники ЗДО, які мають стаж роботи не менше двох років, мають право на проходження сертифікації безоплатно один раз на три роки. Педагогічний працівник, який отримав сертифікат отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу протягом строку дії сертифіката. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.
Закладам дошкільної освіти надається академічна свобода – самостійність і незалежність педагогічних працівників під час організації освітнього процесу, науково-педагогічної, інноваційної діяльності, які здійснюють на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації.

Використані джерела
1. Закон України «Про освіту»
2. Закон України «Про дошкільну освіту»
3. Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2018 № 1/9-386)